Στο Σύνδεσμο μπορούν να εγγραφούν σαν τακτικά μέλη, όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους, γονείς και φίλοι των παιδιών, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο και τόπο κατοικίας τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δικαιολογήσει την απόφαση του.

Η εγγραφή μέλους γίνεται αφού καταβληθεί το ποσό των €10 και η ετήσια συνδρομή (€20) τακτοποιείται από τα μέλη στις αρχές κάθε χρόνου. Τα μέλη καταγράφονται σε μητρώο μελών κατά αύξοντα αριθμό. Επίσης στο μητρώο αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής των μελών, το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας τους.

Εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο ελεύθερα αφού ειδοποιήσει με γραπτή του επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Οποιαδήποτε παράβαση ή ενέργεια μέλους που είναι ενάντια στους σκοπούς του Συνδέσμου δίνει το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για αποβολή του από το Σύνδεσμο και τη διαγραφή του από το μητρώο μελών. Η απόφαση αποβολής μέλους μπορεί να ανατραπεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται αφού έχει τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο. Μέλη του Συνδέσμου από το ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που ασχολούνται άμεσα με τα παιδιά με καρκίνο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υποχρεώσεις των μελών είναι να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, στις Γενικές Συνελεύσεις και στις διάφορες επιτροπές ή ομάδες εργασίας. Επίσης να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και να εκπληρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.